voortgang BOUWWERKZAAMHEDEN

In juli hebben wij een bericht geplaatst over de start van de bouw van Windpark Greenport Venlo. Inmiddels zijn de werkzaamheden verder gevorderd en willen wij u graag een update geven over de stand van zaken en de planning.

In 2021 worden de toegangswegen, kraanopstelplaatsen, fundaties en kabels aangelegd door aannemer VolkerWind. Het aanleggen van het kabeltracé zal doorlopen tot het begin van 2022. Verder zal in 2022 gestart worden met de bouw van de windturbines door windturbineleverancier Nordex. In dit tweede bericht informeren wij u over de voortgang van de civiele werkzaamheden: de aanleg van de fundaties, kraanopstelplaatsen en wegen. U krijgt informatie over wat er de komende tijd gaat gebeuren, wat u daarvan kunt merken en waar u terecht kunt met vragen.

Wat gaat er gebeuren?

Alle voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Dit betekent dat de werkterreinen zijn afgezet en de verkeersborden zijn geplaatst. Ook de bouw van de toegangswegen en kraanopstelplaatsen zijn nagenoeg voltooid, de afwerking hiervan vindt later plaats. Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden die nog (zullen) plaatsvinden.

Heiwerkzaamheden – start 19 juli

De fundaties van de windturbines worden in de grond verankerd met heipalen. De heipalen worden ter plekke in het werk gestort. Het beton hiervoor wordt met vrachtwagens aangevoerd.

Bouw fundaties – start 30 augustus

De fundaties worden in beton uitgevoerd, hiervoor zijn verschillende werkzaamheden nodig. De meest in het oog springende is de betonstort. Voor elke turbine wordt één dag beton gestort (voor windturbine 1 wordt het in twee dagen gedaan). Vanwege de grootte van de fundaties zullen op deze dagen de meeste vrachtwagentransporten plaatsvinden, gemiddeld 50 á 60 per dag. Deze transporten gebruiken de afgesproken bouwroutes (zie bijlage), die woongebieden ontzien.

Afwerken toegangswegen en bouw kraanopstelplaatsen – start 27 september

Voor transport van bouwmaterialen, de bouwkraan en de windturbine-onderdelen zijn kraanopstel-plaatsen en toegangswegen nodig. De aanvoer van het materiaal hiervoor gebeurt via de bouw-routes in de bijlage. Na de bouwfase wordt een groot deel van de toegangswegen verwijderd en worden onderhoudswegen aangelegd om de turbines te kunnen bereiken. Het meest zichtbare werk is de tijdelijke verbreding van de Sint-Jansweg voor de aanvoer van turbine-onderdelen en exceptioneel transport. Tijdens de civiele werkzaamheden blijft deze toegankelijk en vindt hier enkel exceptioneel transport over plaats, normaal transport zal via de aangewezen toegangswegen gaan. Daarnaast is de tijdelijke extra afslag aan de zuidwest zijde van de ovonde bij de Mary Kingsleystraat. Op de ovonde wordt tijdens de werkzaamheden aan windturbine 1 de rechterrijstrook richting de Mary Kingsleystraat afgesloten. In de weekenden en in het geval er een omleidingsroute is vanaf de A73 wordt deze afzetting verwijderd en zullen beide rijstroken beschikbaar zijn.

Boringen en aanleg stroomkabels – start 27 september

Om de opgewekte stroom op het elektriciteitsnet te brengen zijn stroomkabels nodig. De kabels worden aangelegd via een open ontgraving. Deze kabels kruisen soms andere leidingen. Om voldoende afstand tot deze leidingen te behouden, worden boringen uitgevoerd. De grootste boring in het werk is die onder de A67.

Planning (onder voorbehoud)

In onderstaande planning ziet u de werkzaamheden die nog uitgevoerd worden.

19 juli t/m 24 oktober 2021Heiwerkzaamheden
30 augustus t/m 12 december 2021Bouw fundaties (betonstort in weken: 39, 40, 42, 44, 46, 47)
27 september t/m 17 oktober 2021Boringen ten behoeve van stroomkabels
27 september t/m 24 december 2021Afwerken toegangswegen en kraanopstelplaatsen
29 november 2021 t/m 10 april 2022Aanleggen van stroomkabels

Wat merkt u hier mogelijk van?

Vanwege de locaties van de windturbines en de gekozen transportroutes verwachten wij geringe hinder van de werkzaamheden voor de omgeving. Voor de transporten van materiaal zoals zand, puingranulaat en beton worden geen wegen afgesloten. De Greenport blijft bereikbaar.

In 2022 worden de windturbines aangevoerd en opgebouwd. Hierover zullen wij voor die tijd verdere informatie verstrekken.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het windpark of over de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de homepage. Hier kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.