VEEL GESTELDE VRAGEN

Het windpark zorgt voor schone en duurzame energie. Daardoor is minder fossiele energie nodig, dat bespaar CO2 en draagt bij aan het oplossen van het klimaatprobleem. Het windpark kan ongeveer 30.000 huishoudens van elektriciteit voorzien.

Regelmatig versturen wij een nieuwsbrief via e-mail. Aanmelden kan hier. Ook hebben wij een pagina op Facebook.

In het menu staat een kopje ‘contact’. Als u daarop klikt komt u bij het contactformulier. Daarmee kunt u ons een bericht sturen en daar zullen wij op antwoorden.

Onderaan de homepage vindt u een tijdlijn. Deze wordt doorlopend geactualiseerd.

Op deze pagina leest u alles over de samenwerking van de initiatiefnemers van dit windpark.

De windturbines zijn van fabrikant Nordex. Nordex levert twee maten turbines. Ten noorden van de A67 komen vijf turbines. Ten zuiden van de A67 komen er drie.

Ten noorden van de A67:
Type: Nordex N133
Vermogen: 4,8 megawatt
Ashoogte: 135 meter
Rotordiameter: 133 meter
Tiphoogte (als het rotorblad naar boven wijst): 201,5 meter

Ten zuiden van de A67:
Type: Nordex N117
Vermogen: 3,675 megawatt
Ashoogte: 136 meter
Rotordiameter: 117 meter
Tiphoogte (als het rotorblad naar boven wijst): 194,5 meter

Windpark Greenport Venlo en energiecoöperatie Samenstroom geven deze obligatieregeling samen vorm. We hopen daar binnenkort meer over bekend te maken. U kunt zich eventueel al wel vast aanmelden bij energiecoöperatie Samenstroom als geïnteresseerde. Zodra er meer bekend wordt en/of de inschrijving begint, zullen zij u kunnen benaderen.

Energiecoöperatie Samenstroom zal het proces leiden rond het leefbaarheidsfonds. In dat proces begeleidt Samenstroom bewoners rond het windpark om tot een verdeling van de gelden te komen. Samenstroom zal binnenkort meer meer informatie naar buiten komen hierover. U kunt het gemakkelijkste op de hoogte blijven via de nieuwsbrieven van Samenstroom of het Windpark of via Facebook.

De Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land 2020 schrijft voor dat 0,40 EUR tot 0,50 EUR per opgewekte MWh beschikbaar gesteld wordt voor de omgeving. Windpark Greenport Venlo heeft ervoor gekozen om 0,50 EUR per MWh beschikbaar te stellen. De gebruikelijke gang van zaken is om gedurende 15 jaar jaarlijks een bedrag uit te keren. Samen met energiecoöperatie Samenstroom en overheden hebben we afgesproken die bedragen in de tijd naar voren te halen en direct in één keer een bedrag beschikbaar te stellen van 500.000 EUR. Hierdoor kunnen direct projecten worden opgestart, in plaats van over een langere periode en is het mogelijk om grotere projecten te steunen. In een uitgebreid gebiedsproces onder leiding van Samenstroom kunnen omwonenden bepalen welke projecten in aanmerking komen.

De windturbines leveren per jaar energie om ongeveer 30.000 huishoudens van elektriciteit te kunnen voorzien.

Als er klachten over geluid zijn, dan kunnen die digitaal worden gemeld via het milieuklachtenformulier: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/meldformulier_milieuklacht.
Bij spoedeisende klachten kan 24/7 worden gebeld met de Milieuklachtentelefoon, 043 361 70 70.
Als er vragen zijn over de uitvoering van het toezicht en de handhaving, dan kan contact opgenomen worden met de RUD Limburg Noord: info@rudlimburgnoord.nl of tel. 0475-359150.

De omgevingsvergunning verplicht het windpark dit onderzoek uit te voeren (zie voorschrift 4.2.7.2 uit de omgevingsvergunning). De omgevingsvergunning kunt u hier vinden.
De precieze invulling en methodiek van het onderzoek is nu nog niet vastgesteld. Dit wordt nader afgestemd met de omgevingsdienst (de handhavende organisatie), zodra de turbine gekozen is en de contracten met de windturbine leverancier gereed en ondertekend zijn.
Als de turbines draaien, wordt het onderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Het windpark levert het onderzoek vervolgens aan bij de omgevingsdienst en die kan daarop controleren en wanneer nodig handhaven.
Laagfrequent geluid heeft geen speciale plek in dit onderzoek. In Nederland zijn daar geen aparte normen voor. Geluid wordt als geheel gemeten, inclusief laagfrequent geluid. In een eerdere uitspraak van de Raad van State is aandacht besteed aan laagfrequent geluid in relatie tot de toen geldende normen. De Raad van State heeft geoordeeld dat die normen in Nederland voldoende bescherming bieden voor laagfrequent geluid. Die normen zullen wij dan ook hanteren in ons geluidsonderzoek, waarmee laagfrequent geluid ook ‘gedekt’ wordt.

Voor slagschaduw is in de omgevingsvergunning geen verplichting opgenomen voor een vergelijkbaar onderzoek als bij geluid. De omgevingsvergunning verplicht het windpark om zich te houden aan de wettelijke normen. Deze norm is vastgelegd in het Activiteitenbesluit (maximaal 17 dagen 20 minuten of meer, omgerekend tot 6 uur slagschaduw per jaar). Voor woningen waarbij die norm wordt overschreden, wordt via het stilzetten van de turbine gezorgd dat het windpark voldoet aan de norm. De omgevingdienst controleert daarop en heeft de bevoegdheid daarop te handhaven.

Het bouwverkeer voor de civiele werken (2021) gebruiken de afgesproken bouwroutes, waarbij woongebieden worden ontzien. Er worden hiervoor geen wegen afgezet. Tijdens de transporten blijft het bedrijventerrein bereikbaar. Hieronder vindt u een kaart van deze routes.

Voor het transport van de windturbines (2022) zal ook een route via het Floriadeterrein over de Sint-Jansweg gebruikt worden. Over eventuele tijdelijke afsluitingen zullen we u dan nader informeren.