VEEL GESTELDE VRAGEN

Het windpark zorgt voor schone en duurzame energie. Daardoor is minder fossiele energie nodig, dat bespaart CO2 en draagt bij aan het oplossen van het klimaatprobleem. Het windpark kan ongeveer 35.000 huishoudens van elektriciteit voorzien.

Regelmatig versturen wij een nieuwsbrief via e-mail. Aanmelden kan hier. Ook hebben wij een pagina op Facebook of bekijk de nieuwspagina op deze website.

In het menu staat een kopje ‘contact’. Als u daarop klikt komt u bij het contactformulier. Daarmee kunt u ons een bericht sturen en daar zullen wij op antwoorden.

Onderaan de homepage vindt u een tijdlijn. Deze wordt doorlopend geactualiseerd.

Op deze pagina leest u alles over de samenwerking van de initiatiefnemers van dit windpark.

De windturbines zijn van fabrikant Nordex. Nordex levert twee maten turbines. Ten noorden van de A67 komen zes turbines. Ten zuiden van de A67 komen er drie.

Ten noorden van de A67:
Type: Nordex N133
Vermogen: 4,8 megawatt
Ashoogte: 135 meter
Rotordiameter: 133 meter
Tiphoogte (als het rotorblad naar boven wijst): 201,5 meter

Ten zuiden van de A67:
Type: Nordex N117
Vermogen: 3,675 megawatt
Ashoogte: 136 meter
Rotordiameter: 117 meter
Tiphoogte (als het rotorblad naar boven wijst): 194,5 meter

Het verschil in afmeting komt door de beperkte ruimte tussen de twee snelwegen in de zuidwestelijke hoek van de kruising. Een windturbine mag vanwege veiligheidseisen niet met het rotorblad over de snelweg heen draaien. Drie turbines van hetzelfde type pasten daarom niet tussen de snelwegen, ze zouden dan te dicht bij elkaar komen te staan of over de snelweg heen draaien. De benodigde onderlinge afstand tussen turbines is namelijk afhankelijk van hoe groot ze zijn. Door de turbines, en in het bijzonder de rotordiameter, ietsje kleiner te maken, konden de turbines ietsje dichter bij elkaar staan en pasten er toch drie turbines in de zuidwestelijke hoek.

Behalve de afmetingen en het iets kleinere vermogen, zijn er verder eigenlijk nauwelijks verschillen tussen de twee typen turbines.

Eind 2022 is bekend geworden dat er de negende turbine ook gebouwd gaat worden. Dat leest u hier.

Windpark Greenport Venlo en energiecoöperatie Samenstroom geven deze obligatieregeling samen vorm. We hopen daar binnenkort meer over bekend te maken. U kunt zich eventueel al wel vast aanmelden bij energiecoöperatie Samenstroom als geïnteresseerde. Zodra er meer bekend wordt en/of de inschrijving begint, zullen zij u kunnen benaderen.

Energiecoöperatie Samenstroom zal het proces leiden rond het leefbaarheidsfonds. In dat proces begeleidt Samenstroom bewoners rond het windpark om tot een verdeling van de gelden te komen. Op de website van Samenstroom vindt u meer informatie. U kunt het gemakkelijkste op de hoogte blijven via de nieuwsbrieven van Samenstroom of het Windpark of via Facebook.

De Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land 2020 schrijft voor dat 0,40 EUR tot 0,50 EUR per opgewekte MWh beschikbaar gesteld wordt voor de omgeving. Windpark Greenport Venlo heeft ervoor gekozen om 0,50 EUR per MWh beschikbaar te stellen. De gebruikelijke gang van zaken is om gedurende 15 jaar jaarlijks een bedrag uit te keren. Samen met energiecoöperatie Samenstroom en overheden hebben we afgesproken die bedragen in de tijd naar voren te halen en direct in één keer een bedrag beschikbaar te stellen van 500.000 EUR. Hierdoor kunnen direct projecten worden opgestart, in plaats van over een langere periode en is het mogelijk om grotere projecten te steunen. In een uitgebreid gebiedsproces onder leiding van Samenstroom kunnen omwonenden bepalen welke projecten in aanmerking komen.

De windturbines leveren per jaar energie om ongeveer 35.000 huishoudens van elektriciteit te kunnen voorzien.

We vragen u om hinder van geluid of slagschaduw te melden via ons emailadres, onder vermelding van datum, tijd, locatie en aard van de hinder. Vermeld u daarbij uw contactgegevens dan nemen wij contact met u op.

Officiële meldingen over hinder kunt u digitaal melden via het milieuklachtenformulier van de Provincie Limburg: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/meldformulier_milieuklacht.
Bij spoedeisende klachten kan 24/7 worden gebeld met de Milieuklachtentelefoon, 043 361 70 70.
Als er vragen zijn over de uitvoering van het toezicht en de handhaving, dan kan contact opgenomen worden met de RUD Limburg Noord: info@rudlimburgnoord.nl of tel. 0475-359150.

De omgevingsvergunning schrijft het windpark voor om een geluidsonderzoek uit te voeren (zie voorschrift 4.2.7.2 uit de omgevingsvergunning). De omgevingsvergunning kunt u hier vinden.

Windpark Greenport Venlo laat in de eerste vier maanden na start van de exploitatie een akoestisch onderzoek uitvoeren om aan te tonen dat aan de geluidsnorm uit de vergunning wordt voldaan. Conform de vergunning wordt dit onderzoek ieder jaar herhaald. Het eerste geluidsonderzoek (dat binnen vier maanden na start exploitatie wordt uitgevoerd) bevat een bepaling van het zogeheten bronvermogen voor windturbine 4 en 7. De methode voor deze meting is vastgelegd in de vergunning van het windpark (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.6 van Bijlage 4 Activiteitenregeling milieubeheer, zoals geldend op 29 juni 2021). Binnenkort selecteren we een bureau dat de opdracht krijgt om het onderzoek uit te voeren.

De gegevens van het akoestisch onderzoek worden ingediend bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, de uitvoeringsdienst namens de Provincie Limburg. We hebben toegezegd aan direct omwonenden om het onderzoek en de uitkomsten daarvan met hen te delen en toe te lichten.

Volgens richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement dient omgevingsgeluid in alle lidstaten op dezelfde wijze behandeld te worden. De geluidbelasting dient daarbij in decibel (dB) Lden of dB Lnight te worden uitgedrukt. Lden is een berekend gewogen jaargemiddelde van de geluidbelasting tijdens de dag-, de avond- en de nachtperiode. De geluidsnorm opgenomen in de vergunning van Windpark Greenport Venlo sluit hierop aan. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg ziet erop toe dat de voorschriften uit de vergunning worden nageleefd. Indien nodig kan de RUD handhavend optreden als niet aan de voorschriften wordt voldaan. Voor geluid wordt de Lden norm, dus een gewogen jaargemiddelde geluidsbelasting, aangehouden.

Laagfrequent geluid heeft geen speciale plek in dit onderzoek. In Nederland zijn daar geen aparte normen voor. Geluid wordt als geheel gemeten, inclusief laagfrequent geluid. In een eerdere uitspraak van de Raad van State is aandacht besteed aan laagfrequent geluid in relatie tot de toen geldende normen. De Raad van State heeft geoordeeld dat die normen in Nederland voldoende bescherming bieden voor laagfrequent geluid. Die normen zullen wij dan ook hanteren in ons geluidsonderzoek, waarmee laagfrequent geluid ook ‘gedekt’ wordt.

Voor slagschaduw is in de omgevingsvergunning geen verplichting opgenomen voor een vergelijkbaar onderzoek als bij geluid. De omgevingsvergunning verplicht het windpark om zich te houden aan de wettelijke normen. Deze norm is vastgelegd in het Activiteitenbesluit (maximaal 17 dagen 20 minuten of meer, omgerekend tot 6 uur slagschaduw per jaar). Voor woningen waarbij die norm wordt overschreden, wordt via het stilzetten van de turbine gezorgd dat het windpark voldoet aan de norm. De omgevingdienst controleert daarop en heeft de bevoegdheid daarop te handhaven.

Voordat de vergunning van het windpark is verleend, is allerlei onderzoek uitgevoerd. Dit is gebundeld in de zogenaamde milieueffectrapportage. Eén van de onderzoeken richt zich op vogels. Daarbij is gebruik gemaakt van het rapport ‘De nationale windmolen risicokaart voor vogels’ van Vogelbescherming Nederland. Deze rapportage geeft een inschatting van risico’s van windmolens op verschillende groepen vogels. Uit dit rapport blijkt geen sprake van een hoog risico op aanvaringsrisico’s of -slachtoffers. Het gebied waar Windpark Greenport Venlo wordt gerealiseerd is aangemerkt met een gemiddeld risico voor trekvogels. Omdat vogelslachtoffers niet kunnen worden uitgesloten, heeft het windpark een ontheffing Wet natuurbescherming gekregen voor onder andere de kraanvogel.

Het bouwverkeer voor de civiele werken (2021) gebruiken de afgesproken bouwroutes, waarbij woongebieden worden ontzien. Er worden hiervoor geen wegen afgezet. Tijdens de transporten blijft het bedrijventerrein bereikbaar. Hieronder vindt u een kaart van deze routes.

Voor het transport van de windturbines (2022) zal ook een route via het Floriadeterrein over de Sint-Jansweg gebruikt worden. Over eventuele tijdelijke afsluitingen zullen we u dan nader informeren.